فصل چهارم : پشتیبانی برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع

ساختارهای مدیریت در اجرای برنامه فوق به شرح زیر خواهد بود

 اعضای ستاد ملی برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع

1- رئیس جمهور ( رئیس ستاد)

2- معاون اول (جانشین رئیس ستاد)

3- وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشكی (دبیر ستاد)

4- وزیر تعاون  كار و رفاه اجتماعی

5- معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور

6- وزیر دفاع و پشتیبانی نیرو های مسلح

7- معاونت بهداشت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی  (مسئول دبیرخانه ستاد ملی)

تبصره: وظایف ستاد ملی برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع توسعه خدمات سلامت و نظام ارجاع با محوریت پزشك خانواده به شرح زیر می‌باشد:

سیاستگذاری و تعیین راهبردهای مورد نیاز در اجرای برنامه (فنی، اجرایی و پشتیبانی و ...)

تعیین راهكارهای مناسب به منظور تأمین و تخصیص منابع مورد نیاز برای اجرای مناسب برنامه

نظارت بر عملكرد سازمانهای ذیربط و ستادهای استانی و شهرستانی در اجرای برنامه با تشكیل كمیته‌های نظارتی

جلب حمایتهای مورد نیاز قانونی و مدیریتی

تصمیم گیری در موارد ارجاعی از طرف ستاد اجرایی

 اعضای ستاد هماهنگی کشوری:

1- معاون بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی ( رئیس ستاد)

2- معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی

3- معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون  كار و رفاه اجتماعی

4- معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور

5- مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی

6- مدیر عامل سازمان بیمه خدمات درمانی

7- مدیر عامل سازمان بیمه خدمات درمان نیروهای مسلح

8- سرپرست كمیته امداد حضرت امام (ره)

9- رئیس کل سازمان نظام پزشكی

10- رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی

11- رئیس مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشت (دبیر و مسئول دبیرخانه ستاد هماهنگی)

تبصره: وظایف ستاد هماهنگی کشوری توسعه خدمات سلامت و نظام ارجاع با محوریت پزشك خانواده

تعیین تعداد و عناوین كمیته‌های تخصصی مورد نیاز

بازدید از عملیات اجرایی در استان¬ها و حفظ ارتباط پیوسته با عرصه¬های پایلوت

نظارت بر طرح های پژوهشی مرتبط

تصویب تركیب اعضای كمیته‌های مورد نیاز برای اجرای برنامه

سفارش انجام بررسی ها و مطالعه های مختلف و استفاده از نتایج آنها برای تدوین سیاست ها یا مداخله های مورد نیاز و پیشنهاد این سیاست ها یا مداخله ها به ستاد ملی

تدوین گزارش های تحلیلی

جلب همكاری صاحبنظران و ذینفعان برنامه از طریق اعضای واحد كشوری یا كمیته های فنی مربوط به هر مدیریت

نظارت بر پیشرفت برنامه ها و عملیات

ارزیابی فعالیت هایی كه توسط مدیران برنامه های چهارگانه در سطح ملی یا در عرصه های پایلوت به اجرا گذارده می‌شود.

ظرفیت سازی

 اعضای ستاد اجرایی کشوری

1- رییس مركز مدیریت شبكه وزارت بهداشت ( رئیس ستاد)

2- مدیركل دفتر بیمه های درمان وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی (دبیر ستاد)

3- مدیركل دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی وزارت بهداشت

4- مدیركل دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت

5- رییس  امور اجتماعی معاون بودجه  معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور

6- مدیركل دفتر ارزیابی خدمات سلامت سازمان بیمه خدمات درمانی

7- مدیركل بهداشت و درمان كمیته حضرت امام (ره)

8- مدیركل درمان سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح

9- مدیر كل درمان غیر مستقیم سازمان تأمین اجتماعی

تبصره: وظایف ستاد اجرایی کشوری توسعه خدمات سلامت و نظام ارجاع با محوریت پزشك خانواده

تهیه و تدوین فرایندهای اجرایی و دستورالعملهای مربوطه در سطح ملی، استانی و شهرستانی

تصویب تركیب اعضا و شرح وظایف ستادهای استان و شهرستان

تعیین تركیب اعضا و شرح وظایف كمیته‌های استانی و شهرستانی مورد نیاز برای اجرای برنامه (تركیب اعضای كمیته ها متناسب با كمیته های ملی بوده و اختیار انتخاب درصدی از اعضا حسب نیاز به عهده استان گذاشته شود)

 ستاد راهبردی استان

ستادهای راهبردی در سطح استان با تركیب استاندار رییس ستاد، رییس دانشگاه (دبیر ستاد)، معاونین بهداشت (مسئول دبیرخانه ستاد)، درمان و غذا و دارو دانشگاه، دبیر مجمع نمایندگان استان، مدیر كل بیمه خدمات درمانی استان، مدیر درمان سازمان بیمه نیروهای مسلح، مدیر درمان اداره كل تأمین اجتماعی و مدیر درمان كمیته امام (ره)، رییس شورای عالی نظام پزشكی استان، نماینده تام‌الاختیار شورای سلامت صدا و سیمای استان، رییس گروه توسعه شبكه مركز بهداشت استان خواهد بود.

تبصره: در استانهایی كه بیش از یك دانشگاه علوم پزشكی وجود دارد رییس و معاونین دانشگاههای غیر از مركز استان عضو ستاد خواهند بود.

وظایف ستاد راهبردی استان شامل موارد زیر می باشد:

هماهنگی اجرای برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع در سطح استان برابر دستورالعمل های کشوری

انجام هماهنگی های مورد نیاز (در قالب برنامه عملیاتی) برای اجرای سیاستهای ابلاغی از سوی ستاد ملی (فنی، اجرایی و پشتیبانی و ...)

تأمین و تخصیص منابع مورد نیاز برای کمک به اجرای مناسب تر برنامه

بررسی چالشها و پیشنهاد راهكارهای مناسب برای برطرف كردن مشكلات به ستاد اجرایی کشوری

ارائه پس‌خوراند به ستاد ملی

ستاد اجرایی استان

تركیب ستاد عملیاتی استان شامل :

1. رییس دانشگاه (رییس ستاد)

2. معاون بهداشتی و رییس مركز بهداشت استان (جانشین رئیس و دبیر ستاد)

3. معاون درمان دانشگاه،

4. رییس گروه توسعه شبكه استان،

5. مدیر کل بیمه خدمات درمانی استان

6. مدیر درمان تأمین اجتماعی استان

7. رییس شعبه بیمه نیروهای مسلح

8. رییس كمیته امام (ره)

9. رئیس شورای هماهنگی نظام پزشکی استان

تبصره: كمیته های اجرایی پیشنهادی در سطح استانها به شرح زیر می باشد :

· کمیته فرهنگی و تبلیغات و اطلاع رسانی عمومی

· کمیته آمار و فن‌آوری اطلاعات

· کمیته ساماندهی تامین و توزیع منابع مالی و غیر مالی

· کمیته آموزش و مدیریت نیروی انسانی

· کمیته پایش و نظارت

 ستاد اجرایی شهرستان

این ستاد با تركیب :

1. فرماندار ( رییس ستاد)

2. رییس شبكه (جانشین رئیس ستاد و دبیر ستاد)

3. رییس مركز بهداشت شهرستان،

4. معاون درمان شبکه شهرستان (در شهرستان تک بیمارستانی رئیس بیمارستان)

5. نماینده هر یک از سازمان های بیمه‌گر شهرستان

6. رئیس مجمع نمایندگان شهرستان

7. مسئول واحد توسعه شبكه شهرستان

تبصره: وظایف ستاد عملیاتی شهرستان به شرح زیر خواهد بود:‌

1. تحلیل وضعیت موجود

واحدهای ارائه خدمت

تعداد و نوع واحدها در بخش دولتی و غیر دولتی

نیروی انسانی موجود (تركیب و تعداد) در بخش دولتی و غیر دولتی

تطبیق فضای فیزیكی و تجهیزات موجود بخش دولتی و غیر دولتی برابر ضوابط وزارت بهداشت

2. سازماندهی لازم برای استقرار نظام ارجاع با محوریت پزشك خانواده و تیم سلامت:

تعیین وظایف واحدهای مرتبط ستادی شهرستان در استقرار و ارائه خدمات تیم سلامت با توجه به مصوبات ستاد هماهنگی شهرستان

برآورد و توزیع منابع مورد نیاز جهت راه اندازی مراكز بهداشتی درمانی مجری برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع شامل فضا، تجهیزات، نیروی انسانی و منابع مورد نیاز برای فعالیت­های اجرایی نظام ارائه خدمات سلامت در شهرستان با بیشترین استفاده از امکانات موجود (در شبکه‌ها، سازمان‌های بیمه‌گر و بخش غیردولتی)

راه اندازی مراكز بهداشتی درمانی مجری برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع و استقرار تیم‌های سلامت

3.  تحلیل وضعیت سلامت شهرستان: (Health Profile)

ساختار جمعیت

 وضعیت سنی، جنسی، اشتغال، بیمه

ترسیم وضعیت سلامت شهرستان

ایجاد نظام یکپارچه اطلاعات نظام سلامت در سطح شهرستان.

4. ترسیم وضعیت مطلوب شهرستان به منظور هدف گذاری عملیات اجرایی بر اساس توان شهرستان

5. تدوین برنامه عملیاتی شهرستان

6. تدوین نظام پایش و ارزشیابی

7. هماهنگی آموزش همگانی، برقراری ارتباط و اطلاع رسانی

برقراری ارتباط با مسئولان سیاسی و مذهبی شهرستان و جلب حمایت آنان با استفاده از دستورعمل­ها و متن‌هایی که واحد کشوری در اختیار می‌گذارد.

آگاه‌سازی مردم از آرمان‌ها و اهداف نظام ارائه خدمات سلامت و پزشکان خانواده با استفاده از همه وسایل ارتباط جمعی و سایر امکانات استانی و شهرستانی

8. هماهنگی جهت آموزش نیروی انسانی

آموزش کارشناسان شبکه شهرستان و سازمان‌های بیمه‌گر درباره آیین‌نامه براساس دستورعمل­های ستاد اجرایی نظام ارائه خدمات سلامت و شورای استانی نظام ارائه خدمات سلامت

برقراری ارتباط ، اطلاع رسانی و بازآموزی پزشکان، به ویژه پزشکان عمومی شهرستان درباره آرمان ها و هدف های نظام ارائه خدمات سلامت و نیز آموزش نحوه اجرای آیین­نامه سطح­بندی و نظام ارجاع و تبیین نقش جامعه پزشکی در این زمینه.

9. اعلام آغاز طرح و شرایط همکاری و ثبت نام پزشكان با ستاد عملیاتی شهرستان.

ثبت نام و تشکیل پرونده برای پزشکان واجد شرایطی که اعلام آمادگی کرده اند.

صدور مجوز كار پزشكان خانواده پس از اعلام آمادگی آنان و اعلام فهرست آنان به ستاد عملیاتی شهرستان

اعلام عام به مردم برای انتخاب پزشک خانواده خود و ثبت نام در نزد پزشک خانواده.

10. هدایت عملیات اجرایی طرح در شهرستان..

11. پایش عملکرد پزشكان، تیم سلامت

12. پیش بینی ساز و كار تلفیق نتایج پایشهای مجزای انجام شده توسط واحدهای مختلف

13. فراهم نمودن شرایط اجرای كلیه دستورالعملهای ابلاغی از سوی ستاد ملی و استانی

14. نظارت بر عملكرد ادارات ذیربط در اجرای برنامه

15. حمایتهای مورد نیاز قانونی و مدیریتی در اجرای برنامه

16. بررسی چالشها و تعیین راهكارهای مناسب برای برطرف كردن مشكلات اجرای برنامه و هماهنگی با ستاد استانی

كمیته‌های اجرایی پیشنهادی و شرح وظایف آنها:

کمیته اطلاع رسانی و روابط عمومی

تدوین برنامه‌های آموزشی عموم مردم

هماهنگی با شورای شهر

هماهنگی با هیات امنا و بخشداریها

سایر هماهنگی درون و برون بخشی مورد نیاز

آگاه سازی جامعه و شناسایی طرح به مردم

کمیته آمار و فناوری اطلاعات

فراهم آوری زیرساخت مورد نیاز برای استقرار و توسعه پرونده الکترونیکی سلامت

استقرار نظام اطلاعات شهرستان

تحلیل داده‌ها و گزارشات واصله

ارائه گزارشات مورد نیاز به ستاد عملیاتی شهرستان

 (تعیین ملزومات) آموزش نیروی انسانی جهت کاربردی شدن پرونده الکترونیکی سلامت

پشتیبانی از سیستم های اطلاعاتی و کاربران آنها

بروزرسانی سیستم های اطلاعاتی

کمیته آموزش نیروی انسانی

آموزش نیروهای جدیدالورود

بازآموزی مداوم نیروهای موجود

کمیته پایش و نظارت

تعیین تركیب تیم‌های پایش

برنامه‌ریزی و پایش عملكرد اعضای تیم سلامت بر اساس بسته خدمت مطابق با چك لیست‌های تعیین شده از سوی ستاد اجرایی کشوری

بررسی گزارشات حاصل از تیم پایش و تعیین نقاط قوت و ضعف اقدامات انجام شده

تصمیم‌گیری در خصوص انحرافات ایجاد شده در برنامه

ارائه نتایج حاصل از پایش به سایر كمیته‌ها

تهیه و ارسال چك لیست پیشنهادی/ تكمیلی به كمیته پایش و نظارت استانی

تدوین چك لیست برای شرایط خاص شهرستان

گزارش نتایج حاصل از پایش عملكرد در زمانهای از پیش تعیین شده به ستاد عملیاتی شهرستان

     

 تبصره: وجود ستادهای فوق نافی وظایف هریک از ارگانهای مسئول در اجرای برنامه نبوده و هر ارگان موظف است در سطح ملی، استانی و شهرستانی وظایف ذاتی خود را برابر مقررات و مصوبات این دستورالعمل هماهنگ با سایر دستگاهها به انجام رساند. ستاد اجرایی کشوری حسب ضرورت می تواند وظایف ستادهای استانی و شهرستانی را اصلاح و تکمیل نماید.

  
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1391-3-4 7:34        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ