چاپ        ارسال به دوست

محاسبه درصد سهم بخش ها در قاصدک

اقدامات لازم برای محاسبه درصد سهم بخش‌ها در سامانه پرداخت مبتنی بر عملکرد (قاصدک)با عنایت به اینکه سامانه پرداخت مبتنی برعملکرد، به طور اتوماتیک درصد سهم بخش‌/واحدهای بیمارستان‌ها را محاسبه می‌نماید، به منظور استفاده از محاسبات درصد سهم بخش‌ها در این سامانه، می بایست اطلاعات زیر به دقت در سامانه درج گردد.
1- تعیین کدینگ ملی بخش‌ها و پزشکان بیمارستان:
کدینگ ملی بخش‌ها/واحد‌های بیمارستان و پزشکان توسط تیمی متشکل از مسئول سامانه پرداخت مبتنی برعملکرد بیمارستان، مدیر و مدیر پرستاری بیمارستان در کارتابل اصلی بیمارستان (که نام کاربری آن کدپستی بیمارستان می‌باشد) با رعایت دستورالعمل‌ها مربوطه، وارد شوند. در صورتی که کدینگ ملی بخشی تعیین نشده باشد، در محاسبه درصد سهم بخش‌ها، درصد سهم بخش صفر درج می‌گردد و در صورت درج کدینگ ملی اشتباه، ضریب سختی بخش، به طور نادرست و نامتناسب با سختی بخش مربوطه اعمال خواهد شد.
 برای تعیین کدینگ ملی بخش و پزشکان به راهنماهای مربوطه درهمین سایت (اطلاعات آموزشی) مراجعه نمائید.
2- درج مشخصات عملکردی کارکنان در بخش/واحد مربوطه:
اطلاعات هر کدام از پرسنل به شرح جزئیات زیر در بازه زمانی مهر تا اسفندماه 1394/ اردیبهشت تا مرداد 1395 در سامانه درج گردد:
• افراد شاغل در هر بخش/واحد براساس محل فعالیت، در هر یک از بخش‌/واحدهای بیمارستان در سمت و بخش/واحد مربوطه جایگذاری ‌گردد.
• زمان موظف، غیر‌موظف و آنکالی هر یک از کارکنان براساس تایمکس (بدون توجه به میزان زمان درج شده در اسناد پرداختی برای تشویق یا حق مسئولیت کارکنان) توسط مسئول هر بخش/واحد درج می‌گردد. تائید نهایی صحت زمان حضور بر عهده واحد کارگزینی هر بیمارستان خواهد بود. در این خصوص، درج اطلاعات دقیق برای نیروهای مشترک بخش‌ها/واحدها از اهمیت خاصی برخوردار است. برای این نیروها ابتدا فهرستی تدوین و در خصوص تقسیم زمان حضور آنها بین دو یا چند بخش در هیات اجرایی تصمیم‌گیری گردد.
• واحد کارگزینی هر بیمارستان می‌بایست اطلاعات مربوط به تجربه خدمت و مدرک تحصیلی را در سامانه درج نماید. ملاک درج تجربه خدمت در سامانه داشتن سابقه کار تا تاریخ 29/12/1394 است. سامانه به طور اتوماتیک، تجربه خدمت را برای سنوات قبل و بعد محاسبه می‌نماید.
• واحد حسابداری هر بیمارستان، مبلغ هر ساعت اضافه‌کاری براساس آخرین حکم حقوقی کارکنان را برای همین بازه زمانی در سامانه درج می‌کند.
• واحد حسابداری بیمارستان، میانگین مبلغ اضافه‌کاری هر بخش/واحد را از اسناد حسابداری (اضافه کار واقعی و تشویقی) استخراج و براساس میزان حضور کارکنان در هر یک از بخش/واحدهای مختلف در سامانه قاصدک درج نماید.
• ضرایب مربوط به مدیران ارشد مصوب کارگروه، توسط مسئول سامانه پرداخت مبتنی بر عملکرد بیمارستان در سامانه قاصدک درج شود.
• کارانه تشویقی زایمان طبیعی بخش بلوک زایمان برای همین بازه زمانی از اسناد حسابداری استخراج و توسط واحد حسابداری در سامانه درج می‌گردد.
3- درج اطلاعات درآمد بخش و بیمارستان
برای درج اطلاعات درآمد بخش و بیمارستان به دو روش می‌توان اقدام نمود:
1. استفاده از محاسبات سامانه قاصدک:
در این روش، میانگین درآمد مبنای هر بخش و بیمارستان، در بازه زمانی مهر تا بهمن ماه 1394 توسط کمیته‌ای متشکل از مسئول سامانه پرداخت مبتنی بر عملکرد، مسئول HIS و با مسئولیت واحد درآمد بیمارستان استخراج و در سامانه درج می‌گردد. لازم به ذکر است کای غیرمشمول، کسورات، دارو و لوازم به طور جداگانه در سامانه درج می‌گردد.
در این حالت، سامانه به طور اتوماتیک درآمد سال 1394 را با اعمال ضرایب رشد تعرفه به طور اتوماتیک برای محاسبه سهم بخش‌ها در سال 1395، محاسبه خواهد نمود.
2. استفاده از روش محاسبه دستی
در این روش، میانگین درآمد مبنای هر بخش و بیمارستان، در بازه زمانی مهر تا بهمن ماه 1394 توسط کمیته‌ای متشکل از مسئول سامانه پرداخت مبتنی بر عملکرد، مسئول HIS و با مسئولیت واحد درآمد بیمارستان استخراج می‌گردد و سپس رشد سرفصل‌های تعرفه در سال 1395 در اجزای تشکیل دهنده درآمد بخش ضرب و درآمد جدید برای محاسبه سهم بخش در سال 1395 محاسبه می‌گردد.
استفاده از درآمدهای سال 1395 برای محاسبه سهم بخش ها در هر صوت امکانپذیر نمی‌باشد.
لازم به ذکر است نقص در درج هر یک از موارد فوق محاسبه دقیق سهم بخش/واحد را با مشکل مواجه خواهد نمود.


٢١:٣٦ - پنج شنبه ١٤ مرداد ١٣٩٥    /    شماره : ٥٣٠٨    /    تعداد نمایش : ١٤٥١خروج