وظایف دبیرخانه کارگروه پرداخت مبتنی بر عملکرد


  •    نظارت بر حسن اجراي دستورالعمل پرداخت مبتنی بر عملکرد توسط هیئت اجرایی در بیمارستان های استان.
  •     پاسخگویی به سوالات و ابهامات احتمالی بیمارستان ها در زمینه اجرای دستورالعمل و عندالزوم استعلام از دبیرخانه شورا
  •  بررسی پیشنهادات واصله از سوي هیئت اجرایی در بیمارستان ها و جمعبندي جهت ارائه به  کارگروه.
  •  ارائه گزارش های منظم و دوره ای به کارگروه دانشگاه

  • ابلاغ مصوبات کارگروه به مراکز درمانی و نظارت بر حسن اجرای این مصوبات

 

 

 

معرفی اعضای دبیرخانه کارگروه پرداخت مبتنی بر عملکرد


حمزه زائری-سرپرست اداره اقتصاد درمان ،استاندارد و  فناوری سلامت

مظفر رئیسی-مدیر برنامه ریزی بودجه و پایش عملکرد دانشگاه

فرشید زحمتکش-مسئول سیستم های HIS بیمارستانی

ندیمه ذاکری افشار-کارشناس دبیرخانه پرداخت مبتنی بر عملکرد

   ناهید شهابی-کارشناس اقتصاد درمان ،استاندارد و  فناوری سلامت

راضیه زارعی- کارشناس اقتصاد درمان ،استاندارد و  فناوری سلامت

 

 

 

 

 

 

 

امتیازدهی