معرفی عملکرد اداره  :

- بازدید از ( مطبهای دندانپزشکی  ، درمانگاههای دندانپزشکی ، دندانپزشکی درمانگاههای عمومی ، کمک دندانپزشکان تجربی ، لابراتوارهای دندانسازی ، دندانسازان  تبصره ۵ ) در کل استان هرمزگان

- بازدید و نظارت و پیگیری امور دندانپزشکی شبکه ها در استان

- بررسیها  و  بازدیدهای لازم در فرآیند پیگیری شکایات و در صورت نیاز  ارسال به سازمان نظام پزشکی

- پیگیری موارد مداخله غیر مجاز در درمانهای دندانپزشکی و تعطیلی آنها

- گواهی انجام کار برای دندانپزشکان جهت اخذ مدرک تحصیلی، نظام پزشکی  وغیره.

- صدور  و تمدید پروانه کار (لابراتوارهای دندانسازی ، بهداران تجربی دندان  ، کمک دندانپزشکان تجربی )  

- بازدید درمانگاههای دندانپزشکی  جهت طرح  در کمیسیون ماده ۲۰ جهت صدور موافقت اصولی

- تکمیل پرونده ها و بررسی تخلفات در امور دندانپزشکی جهت طرح در کمیسیون ماده ۱۱

- سمینار در معاونت درمان و ارائه آموزشهای لازم به کارشناسان  شبکه ها  و کارشناسان مربوطه

- نظارت بر حسن اجراي ضوابط و دستور العملهاي وزارت متبوع  ونظارت برتعرفه ها

 

شرح وظایف مسئول واحد :

-پیگیری و رسیدگی درخصوص عملکرد واحد دندانپزشکی

-نظارت بر کلیه مراکز دندانپزشکی و پیرادندانپزشکی اعم از بخش دولتی و خصوصی مانند مطبها ، درمانگاهها ، واحدهای دندانپزشکی مراکز درمانی ، لابراتورها و کارگاههای دندانسازی تجربی

-همکاری با سازمان نظام پزشکی جهت انجام امور مربوط به دندانپزشکان

-پیگیری جهت تطبیق و عمل به آئین نامه ها و بخشنامه های وزارت مطبوع در استان

-انجام امور اداری مربوط به دندانپزشکان و دندانسازان در خصوص تائید و صدور گواهی اشتغال

-رسیدگی به شکایات مردمی در حوزه دندانپزشکی

 

شرح وظایف کارشناس واحد :

        -آشنایی و اطلاع کامل با دستورالعمل ها و بخشنامه های ابلاغی از دانشگاه

  - تکمیل چک لیست بازید از واحد های دندان پزشکی استان

  - تشکیل پرونده الکترونی ازسوابق و مشخصات دندانپزشکان استان

 - هماهنگی درون بخشی و برون بخشی و برنامه ریزی جهت رسیدن به اهداف واحد دندانپزشکی در قالب برنامه زمانبندی

 - بازدید و پایش منظم از واحدهای ارائه دهنده خدمات دندانپزشکی 

- تکمیل پرونده ها و بررسی تخلفات در امور دندانپزشکی جهت طرح در کمیسیون ماده ۱۱ و همکاری با سازمان تعزیرات حکومتی

- بررسیها  و  بازدیدهای لازم در فرآیند پیگیری شکایات و در صورت نیاز  ارسال به سازمان نظام پزشکی

- گواهی انجام کار برای دندانپزشکان جهت اخذ مدرک تحصیلی، نظام پزشکی  وغیره.

- پیگیری موارد مداخله غیر مجاز در درمانهای دندانپزشکی و تعطیلی آنها