شرح وظایف کارشناس اعتباربخشی

1-      ارائه دستورالعملهاي اعتبار بخشي به كليه بيمارستانهاي تحت پوشش .

2-      بازديد و اعتبار بخشي از بخشهاي موجود در بيمارستانها.

3-      بازخوردگزارش بازدیدها به بیمارستانهای تحت پوشش و رئیس اداره نظارت واعتباربخشی

4-      رسيدگي به اعتراضات واصله پيرامون اعتبار بخشي و ارائه گزارشات لازم.

5-      تهيه گزارش عملكردي واحد اعتبار بخشي

6-       انجام مكاتبات مربوط به واحد اعتبار بخشي

7-       ارسال تصوير گواهينامه اعتباربخشی بيمارستان ها به سازمان هاي بيمه گر.

8-      ارسال اصل گواهينامه اعتباربخشی به بيمارستانهاي ذيربط

9-      شركت در جلسات درون بخشي وبرون بخشي.

10-   هماهنگي با دانشگاههاي علوم پزشكي خارج استاني كه ارزيابان ارشد به آن  دانشگاهها مامور مي شوند

11-   هماهنگي با دانشگاههاي علوم پزشكي خارج استاني كه از سوي آنها ارزياب ارشد به دانشگاه مامور مي گردد.

12-   برگزاري كلاسها و كارگاههاي آموزشي در زمينه محورهاي مختلف اعتبار بخشي براي بيمارستان هاي تحت پوشش.

13-   ارتباط مستمر با اداره اعتبار بخشی وزارت متبوع و پیگیری امور مربوطه

14-   ارتباط مستمر با بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه و انجام بازدیدهای دوره ای

15-   پيگيری آموزش مداوم كارشناسان اعتبار بخشي در جهت اطلاع از آخرین استانداردها وآئین نامه های موجود

16-   نظارت بر عملكرد كارشناسان اعتبار بخشي بيمارستانها در راستاي ارزيابي بيمارستانها

17-   برنامه ريزي جهت زمان بندي اعتبار بخشي بيمارستانها باهماهنگي وزارت متبوع واعلام به بيمارستانهاي تحت پوشش

18-   هماهنگي با حوزه هاي مختلف دانشگاه بمنظور مشاركت در اعتبار بخشي

19-   هماهنگي با كارشناسان سازمانهاي بيمه گر درراستاي اعتبار بخشي

20-   انجام ا عتبار بخشي ساليانه کليه بيمارستانهاي تحت پوشش دانشگاه

21-   نظارت برآموزش استانداردهاي اعتبار بخشي در مراكز درماني واجراي مستمر آن

22-   پیگیری و اجرای دستورات و امور محوله از سوی مقام مافوق