سامانه ها:

 

ردیف

شرح

آدرس سامانه

1

اعتبار بخشی مراکز درمانی و موسسات پزشکی

http://accreditation.behdasht.gov.ir