شرح وظایف کارشناس واحد

1- ارائه راهنمایی به متقاضیان در خصوص سامانه صدور پروانه ها

2-بررسی درخواستهای واصله در خصوص تاسیس موسسه ، تمدید روانه ها

3-مکاتبه با ارگانهای مختلف در رابطه ، استعلام متقاضیان

4-صدور موافقت اصولی و قرارداد تاسیس موسسات پزشکی

5-صدور پروانه بهره بردای موسسات

6-صدور پروانه مسئول فنی موسسات

7- تمدید پروانه بهره برداری و مسئول فنی موسسات

8-هماهنگی جهت برگزاری کمیسیون ماده 20

9- تمدید اعتبار موافقت اصولی موسسات در حال تاسیس

10- پذیرش درخواستهای موسسات در خصوص تغییر مسئول فنی ، تغییر نام ، تغییر ادرس ، تغییر نوبت کاری ، تغییر موسس ، افزایش یا کاهش بخش یا تخت بیمارستانها

11-ارائه گزارش به مدیر

12- شرکت در جلسات مرتبط

13- ارائه گزارش در خصوص پروانه منقضی شده به مدیر