سامانه های مدیریت تعالی خدمات بیمارستانی

 

ردیف

شرح

آدرس سامانه

1

سلامت مادران

http://port.health.gov.ir

2

نظام مراقبت مرگ کودکان

http://health.gov.ir/family/chh-bfp/cso/-layouts/viewlsts.aspx

3

ثبت کامل اطلاعات زایمانی

Iman.Health.gov.irhttp://

4

ثبت مراقبت تخصصی نوزادان

http://Iman.Health.gov.ir/nn 

5

ثبت عملکرد بیماران خاص

http://medcare.health.gov.ir/hospman/dtsd/dtst/default.aspx

6

مددکاری

http://medcare.health.gov.ir/hospman/Hip/sitepages/home.aspx

7

ثبت اطلاعات سرطان

http://medcare.health.gov.ir

8

ثبت سکته حاد مغزی

http://724.health.gov.ir/sitepages/home.aspx

9

ثبت اطلاعات سکته حاد قلبی

http://247.behdasht.gov.ir/default.aspx

10

ثبت هموفیلی

http://haemorbd.health.gov.ir