شرح وظایف کارشناس نظارت ، بازرس ویژه

1-نظارت بر احداث هرنوع مؤسسه پزشکی وپیراپزشکی.
2-نظارت بر اجرای صحیح تعرفه های مصوب وزارت متبوع بر اساس نتایج حاصل از ارزیابی.
3-نظارت بر عملکرد پزشکان،پیراپزشکان ومراکز پزشکی فعال در بخش خصوصی وغیره وپیگیری از رفع نواقص آنها..
4-جلوگیری ازدخالت افراد فاقد صلاحیت وغیر مجاز در امور پزشکی.
5-آموزش مداوم مسئولین مؤسسات درمانی مستقیماً ویا از طریق برگزاری کار گاههای آموزشی جهت اطلاع از جدیدترین استانداردهای ارزشیابی.
6-اجرای دوره های آموزشی وارائه برنامه آموزشی مربوط به نظارت بر درمان..
7-اشراف به کلیه قوانین وضوابط مربوط به خدمات پزشکان وپیراپزشکان ومراکز پزشکی اعم از دولتی وخصوصی وخیریه...
8-استقرار در بیمارستانها جهت انجام بازرسیهای مستمر ودوره ای از کلیه بیمارستانها به منظور اجرای کلیه آئینامه های ارسالی از وزارت متبوع ورعایت تعرفه های مصوب.
9-جمع آوری تکمیل وبررسی مدارک متقاضیان کلیه مؤسسات درمانی
درمانگاهها مؤسسات فیزیوتراپی عینک سازی وانعکاس به وزارت متبوع جهت کسب مجوز مربوطه.
10-بررسی فضای فیزیکی کلیه مؤسسات درمانی قبل از افتتاح به منظور رعایت استاندارد های درمانی.
11-برنامه ریزی در جهت تدوین آئینامه های انظباطی دقیق جهت گروههای واحد پروانه به منظور جلوگیری از تجاوز از حدود شرحوظایف وجلوگیری از جابجایی های غیر مجاز.
12-تهیه آمار از کلیه مراکز موجود اعم از بیمارستانها- درمانگاهها- مؤسسات فیزیوتراپی
عینک سازی ادیومتری مطبها دفاتر کار مامایی به تفکیک

13- نظارت بر عملکرد پزشکان هیات علمی در بیمارستان های خصوصیشرح وظایف کارشناس رسیدگی به شکایات :

1-دريافت شکايات  تلفنی وفضای مجازی و کتبي ارسالي از دفتر معاونت درمان و وزارت متبوع

2- بررسي و تکميل اطلاعات مورد نياز در اولين فرصت با حضور شاکي و متشاکي

3- ارائه گزارش پيرامون موضوع شکوائيه به افراد ذيربط

4-بررسي شکايات واصله و ارائه راه حلهاي موجود قانوني به ارباب رجوع

5-ارجاع شکاياتي که مربوط به مراجع ذيصلاح ديگر ( نظير نظام پزشکي و ... ) مي باشد.

6-مراجعه به مراکز درماني در رابطه با شکايات ارباب رجوع و بررسی پرونده ها دریافتی از مراکز درمانی و مستندات و همچنین  تهيه گزارش مربوطه

7-ارائه راهکارها و نقطه نظرات مشورتي به واحدهاي ذيربط

8- پاسخ به استعلام واحدهاي ديگر دانشگاه در رابطه با شکايات

9-شرکت در جلسات مربوط با شکايات درماني

10- همکاري با مجموعه هاي مرتبط با خطاهاي پزشکي

13-تشکيل جلسات بررسي خطاهاي پزشکي

14-تهيه گزارش عملکرد واحد رسيدگي به شکايات

15- انجام ساير امور محوله بنا به درخواست مقام مافوق در محدوديت هاي سازماني

16-نظارت بر واحدهاي رسيدگي به شكا يات كليه واحدهاي درماني دانشگاه و شبكه هاي بهداشت و درمان شهرستانهاي تحت پوشش

17- همکار با واحد نظارت جهت بازدید از مطب ها و مراکزدرمانی

 

 

شرح وظایف کارشناس نظارت واحددفاتر کار :

1-انجام امور اداری مربوط به صدور و تمدید مجوز و پروانه های دفاتر کار مشتمل بر شنوایی سنجی/بینایی سنجی/کاردرمانی/گفتاردرمانی

2-انجام بازدید و ارزیابی موسسات فیزیوتراپی و ساخت و فروش عینک طبی و دفاتر کار شنوایی سنجی/بینایی سنجی/کاردرمانی/گفتاردرمانی/ تغذیه و مطب ها  در کل استان

3- انعکاس و ارسال گزارش بازدیده به مدیر مربوطه

4- نظارت بر تعرفه های مصوب کلیه مراکز درمانی

3-مشارکت در صدور پروانه های موسسات فیزیوتراپی و ساخت  و فروش عینک طبی ومرکز مشاوره مامایی همکاری با واحد صدور پروانه ها

4-همکاری با واحد رسیدگی به شکایات در امور مربوط به موسسات و دفاتر مذکور

5-تهیه و تنظیم چک لیست های موسسات و دفاتر کار ذکر شده

6-تایید سوابق فعالیت پیراپزشکان رشته های مذکور در بخش خصوص و پاسخ به استعلامات صورت پذیرفته تخصصی در خصوص موسسات فیزیوتراپی و ساخت و فروش عینک طبی و دفاتر کار مذکور

7-شرکت در جلسات واظهارنظرنسبت به عملكرد ، نقاط قوت وضعف وكارايي مراكز درماني قید شده و پيشنهادراهكارهاي اجرايي به مراكزموردبررسي.

8-بازدید اولیه از دفاتر کار در صورت افتتاح دفتر کار

9- تهیه فرم های آماری مراکز درمانی و ارائه به سازمان  و ادارات مربوطه

10-کنترل و بر فعالیت و بکار گیری نیروهای شاغل در مراکز توانبخشی و جلوگیری از فعالیت افراد فاقد صلاحیت .

11- نظارت بر عملکرد پزشکان هیات علمی در بیمارستان های خصوصی

 

 

شرح وظایف کارشناس نظارت بر واحد تغذیه:

1-تهيه وتدوين برنامه عملياتي سالانه تغذيه باليني معاونت درمان دانشگاه

2-تهيه،نگهداري وارسا ل آخرين دستورالعملها،آيين نامه ها و بخشنامه هاي مرتبط واصله از وزارت بهداشت

3-تعامل نزديك باگروه تغذيه باليني در ستاد وزارت بهداشت

4-همراهي با تيم بازرسي،نظارت وارزشيابي بيمارستانها و تكميل سنجه ها وچك ليست تخصصي تغذيه

5-مشاركت وهمكاري با بخشهاي ذيربط درمعاونت درمان دانشگاه(نظارت واعتباربخشي امور درمان،ارزشيابي مراكزدرماني و ... )

6-تعامل نزديك با بخش تغذيه بيمارستانها 

7-شركت فعال در دوره هاو نشستهاي آموزشي- مديريتي ابلاغ شده ازسوي ستاد وزارت بهداشت و

8-ساير دوره ها به منظور روزآمد كردن دانش ومهارتهاي مورد نياز

9-تهيه متون آموزشي مورد نياز

10-نظارت برمطالب آموزشي تهيه شده در بيمارستانها

11-برنامه ريزي واجراي دوره ها وكارگاههاي آموزشي جهت كارشناسان تغذيه وساير پرسنل مرتبط در بيمارستانهاي تحت پوشش

12-پياده سازي و اجراي دستورالعملها،آيين نامه ها وبخشنامه هاي مرتبط در سطح مراكز درماني

13-سرپرستي،نظارت وارزيابي فعاليت كارشناسان تغذيه بيمارستانها

14-بررسي گزارشات بخش تغذيه بيمارستانها وارسال بازخوردهاي دوره اي (ارائه گزارش-  روند تغييرشاخصها و...)به معاونت درمان وزارت بهداشت

15-تنظيم گزارش تحليلي وارائه پيشنهادهاي موثر دربازنگري و ارتقاء برنامه1

16-حضور در کمیته فنی و نظارت بر عقد قراردادهای دانشگاه با پیمانکاران تغذیه بیمارستان های تحت پوشش

 

شرح وظایف کارشناس نظارت بر موسسات تصویر برداری

1-پذیرش در خواست تاسیس موسسات رادیولوژی وسونوگرافی،مرکز تصویر برداری پزشکی هسته ای  - رادیوتراپی-رادیولوژی دهان وفک وصورت

2-تمدید پروانه تاسیس ومسئولین فنی  موسسسات رادیولوژی وسونوگرافی ومراکز تصویر برداری-پزشکی هسته ای-رادیوتراپی- رادیولوژی دهان وفک وصورت

3-نظارت وبازرسی از مراکزتصویربرداری پزشکی تشخیصی ودرمانی وتهیه گزارش و پی گیری تا رسیدن به نتیجه مثبت .

4-ارزشیابی بخش های تصویربرداری کلیه بیمارستانهای تحت پوشش ونظارت دانشگاه

5-مراحل تمديد ، مجوز كار با اشعه و مجوز نصب بخش هاي راديولوژي

6-بازديد و گزارش بازديد جهت مراكز يا موسساتي كه نياز به تمديد موافقت اصولي دارند.

7-برگزاري كلاسهاي آموزشي و باز آموزی جهت پرسنل بخشهاي راديولوژي استان جهت بالا بردن سطح ارتقاء شغلی

8-توزيع نيروي طرح بر اساس نياز شهرستان هاي استان

9-تعيين محل خدمت پرسنل راديولوژي مامور به خدمت

10-مكاتبات مربوط به امور راديولوژي

11-مكاتبات با معاونت بهداشتي

12-چک و آماده  کردن فرم هاي تعيين فوق العاده حق اشعه نيروهاي جديد جهت كميسيون ماده20

13-تهیه آمار صحیح از مطب ، موسسه و مراکز تصویربرداری استان برای مرکز ذی صلاح

14-انعكاس وارسال دستورالعملها وضوابط نظارتي واجرايي كشوري درخصوص مسائل درماني و تشخیصی به مراكزتابعه.

15-نظارت براجراي تعرفه هاي مصوب دركليه مراكز درماني.

16-بررسي ورسيدگي به شكايات درماني واصله وپاسخ واعلام نظركارشناسي

17-مطالعه وبررسي قوانين ،مقررات ،بخشنامه ها وآئين نامه هاي اجرائي ذيربط.

18-نظارت بركميت وكيفيت عملكرد تشخیصی و درماني كليه مراكزتصویربرداری تحت پوشش

19-كنترل بر بكارگيري نيروهاي شاغل در مراكز درماني ، تشخیصی وجلوگيري ازفعاليت افراد فاقدصلاحيت وفاقدمجوزهاي قانوني كار.

20-انجام ساير امور مربوطه طبق دستور مافوق مطابق مقررات.